Privacy beleid

PERSOONSGEGEVENSVERWERKING

Gebruik van de website Buntoo kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens.De verwerking van deze gegevens binnen Buntoo of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Buntoo optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet. 

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Persoonsgegevens worden verwerkt binnen Buntoo, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden. 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

De bezoeker van de website Buntoo stemt ermee in, dat tijdens het bezoek en gebruik, de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt kunnen worden: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw emailadres en uw IP-adres. Binnen de website Buntoo worden deze persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden zoals omschreven in dit privacy beleid. De persoonsgegevens worden verzamelt en verwerkt om contact met U te kunnen opnemen indien U ons hierom vraagt per telefoon, email of post en voor de administratieve verwerking van de met U gesloten overeenkomst van opdracht.

Toestemming

Door toegang tot en door gebruik te maken van de website Buntoo verklaart de bezoeker/ gebruiker, dat hij/zij toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Deze toestemming heeft betrekking op de inhoud van dit privacy beleid. Elke overeenkomst die Buntoo en een gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de website Buntoo, is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacy beleid door de gebruiker. De gebruiker stemt ermee in, dat de verwerker, in overeenstemming met de in dit Privacy beleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, die hij/zij op de website Buntoo of in verband met de diensten die worden aangeboden door Buntoo verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden. De gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens 

Binnen de website Buntoo worden uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet slechts zolang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 1 jaar, indien er geen overeenkomst met U tot stand komt.

Gegevensontvangers en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Buntoo, indien sluitende beveiligingsgaranties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Buntoo voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens, en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt, de inhoud van dit Privacy beleid na. Buntoo zorgt ervoor, dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken. In het geval, dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor marketingdoeleinden, zal de gebruiker vooraf geïnformeerd worden, zodat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

Rechten van gebruikers

De gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: privacypolicy@buntoo.eu. In overeenstemming met de wet garandeert Buntoo het recht van de gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. En in overeenstemming met de wet garandeert Buntoo het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruiker.

Wijziging, uitleg en vindplaats van het Privacy beleid

Buntoo behoudt zich het recht voor haar Privacy beleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacy beleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Buntoo website (www.buntoo.eu) worden geplaatst om tegenstelbaarheid te waarborgen. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van Privacy beleid, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op dit Privacy beleid is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbank van Kortrijk of het Vredegerecht van Izegem.

Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit Privacy beleid kan de gebruiker contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via het navolgende emailadres: support@buntoo.eu.