Algemene voorwaarden

Artikel 1

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtgever, de koper, opdrachtgever en iedere andere partij die met Buntoo, in onderhandeling treedt of met met Buntoo een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2

ALGEMEEN

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle met Buntoo gesloten aanbiedingen, leveringen, diensten, werkzaamheden en/of overeenkomsten met inbegrip van verstrekte adviezen en/of mededelingen.
 2. Indien opdrachtgever eenmaal een overeenkomst met Buntoo heeft gesloten op basis van deze voorwaarden, of indien hij/zij op een andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden de algemene voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Buntoo te sluiten overeenkomst.
 3. Opdrachtgever neemt de verplichting op zich om deze algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op overeenkomsten die hij/zij aangaat met zijn/haar afnemers betreffende de door ons geleverde zaken en daarbij te bedingen dat zijn/haar afnemers bij hun verkopen steeds hetzelfde zullen doen.
 4. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet.
 5. Tegenover de opdrachtgever heeft de administratie van Buntoo volledig bewijskracht, behoudens door opdrachtgever geleverd tegenbewijs.
 6. De door Buntoo gezonden orderbevestiging, respectievelijk offerte, bij gebreke daarvan de factuur zijn bindend en gelden als volledig bewijs, behoudens eventuele onjuistheden die opdrachtgever binnen 8 dagen na datum van verzending schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.
 7. Buntoo verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door opdrachtgever van toepassing worden verklaard, tenzij en voor zover Buntoo uitdrukkelijk en schriftelijk de toepasselijkheid daarvan heeft aanvaard.

Artikel 3

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

 1. Al onze aanbiedingen/offertes – daaronder inbegrepen, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen tot onmiddellijk na aanvaarding worden herroepen of gewijzigd.
 2. Aanbiedingen/offertes zijn, onverminderd het onder 1 van dit artikel bepaalde, geldig gedurende de periode die in de aanbieding wordt genoemd.
 3. Voor de door Buntoo geaccepteerde opdrachten gelden de prijzen en voorwaarden welke schriftelijk zijn overeengekomen, bij gebreke waarvan de prijzen en voorwaarden van de datum van opdrachtbevestiging gelden.
 4. Prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
 5. Buntoo heeft het recht om:
 • prijsstijgingen, waaronder begrepen prijzen van grondstoffen, materialen en diensten van derden;
 • kosten- en loonkostenstijgingen, mede ten gevolge van regeringsmaatregelen;
 • invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen van daartoe bevoegde instanties;

                     die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst, ongeacht of deze 

                     onvoorzienbaar waren, door te berekenen aan opdrachtgever.

Artikel 4

BETALING

 1. Alle betalingen aan Buntoo dienen bij opdracht, per vooruitbetaling, te geschieden, zonder aftrek van verrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Buntoo is gerechtigd de (verdere) uitvoering van zijn leveringen of werkzaamheden op te schorten, zolang opdrachtgever jegens Buntoo niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij Buntoo inmiddels gebruik heeft gemaakt van ons recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.


ARTIKEL 5

COMPENSATIE / VERREKENING / OPSCHORTING

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan Buntoo verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke Buntoo aan hem verschuldigd mocht zijn.
 2. In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.
 3. Opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met Buntoo gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 6

LEVERTERMIJN

 1. De levertermijn wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Buntoo schriftelijk in gebreke te stellen. In geval van vertraging zal Buntoo, indien mogelijk, een nieuwe levertermijn opgeven waarbinnen levering zal plaatsvinden. Een overschrijding van enige levertermijn ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar verplichtingen uit enige met Buntoo gesloten overeenkomst. Evenmin verkrijgt de opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Ook niet na ingebrekestelling.
 2. Levertermijnen beginnen te lopen op de dag als vermeld in de schriftelijke overeenkomst, althans zodra alle door opdrachtgever te verstrekken gegevens en materialen voor Buntoo beschikbaar zijn, de vereiste formaliteiten vervuld zijn en overeengekomen vooruitbetaling is ontvangen.
 3. Buntoo is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Buntoo is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 4. In geval van extra leveringen, of werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever buiten de oorspronkelijke opdracht is Buntoo niet meer aan de overeengekomen levertijden gehouden. 


ARTIKEL 7

LEVERING

 1. Levering geschiedt EXW (Incoterms 2020). Bij levering op basis van “Incoterms”, zijn de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing.
 2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Buntoo deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.   
 3. Indien de opdrachtgever weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is opdrachtgever gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
 4. Afleveringen elders dan EXW, alsmede retourzendingen geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Indien de zaken worden bezorgd door Buntoo, is Buntoo gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen dan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Schade ontstaan tijdens het vervoer moet op het ontvangstreçu c.q. de vrachtbrief worden vermeld, of indien eerst na ontvangst geconstateerd uiterlijk binnen 2 uur na ontvangst schriftelijk aan Buntoo worden doorgegeven.
 7. De door Buntoo verstrekte gegevens en specificaties, zijn indicatief. Opdrachtgever kan aan deze opgave niet meer rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden worden bepaald.
 8. Indien levering van de zaken door opdrachtgever wordt geweigerd of opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, gaat het risico van de zaken onmiddellijk over op de opdrachtgever, en is Buntoo gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Buntoo en is Buntoo gerechtigd aanspraak maken op betaling van de hieruit voortvloeiende kosten. Buntoo zal de zaken gedurende een redelijke periode voor rekening  en risico van de opdrachtgever bewaren en deze trachten te verkopen. Na verkoop vindt verrekening plaats van de verkoopprijs met de door Buntoo gemaakte kosten en een vergoeding voor het bewaren.
 9. Buntoo heeft het recht de aard en de samenstelling van door haar te leveren zaken en materialen te wijzigingen. Ook zonder aankondiging aan opdrachtgever, voor zover dezelfde kwaliteiten worden geboden.

ARTIKEL 8

KEURINGEN

 1. Indien met opdrachtgever keuring is overeengekomen, zullen deze keuringen steeds plaatsvinden in de werkplaats van Buntoo overeenkomstig de bij Buntoo gebruikelijke keuringsmethodes, - procedures en – termijnen welke zijn overeengekomen.
 2. Buntoo deelt opdrachtgever tijdig mede wanneer de zaken voor keuring gereed staan. In geval van vertraging ten gevolge van de keuring zal de leveringstermijn naar rato worden verlengd.
 3. Indien Buntoo aan opdrachtgever tijdig de datum en plaats van de keuring heeft opgegeven en opdrachtgever binnen een redelijke termijn geen gevolg geeft aan de uitnodiging, worden de zaken geacht te zijn goedgekeurd.
 4. Buntoo zal gelegenheid worden gegeven aan opmerkingen en bezwaren van opdrachtgever ten aanzien van keuring of beproeving tegemoet te komen, alvorens opdrachtgever afkeurt.

ARTIKEL 9

AANVAARDING EN RECLAME

 1. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor zijn rekening bij (af)levering of afhaling, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen)onderzoeken en te keuren. De opdrachtgever behoort te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde c.q. afgehaalde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Zaken welke zijn afgehaald of afgeleverd, worden geacht door of namens de opdrachtgever te zijn gecontroleerd en aanvaard. Na controle en aanvaarding ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen. De opdrachtgever kan ter zake dan ook geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten (voor ingebruikname ervan) dienen onmiddellijk na het onderzoek en de keuring, in ieder geval binnen 3 dagen na (af)levering of afhaling, schriftelijk aan Buntoo te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld.
 3. Indien ingevolge lid 2 tijdig wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Buntoo op de wijze zoals door Buntoo aangegeven.
 4. Reclames dienen altijd schriftelijk en onder opgave van redenen aan Buntoo te worden bevestigd.
 5. Gebruikelijke afwijkingen in hoeveelheden en kwaliteiten geven geen grond voor reclame. Bepalend zijn de door Buntoo vastgestelde hoeveelheden en kwaliteiten.
 6. In geval van reclame is Buntoo slechts gehouden tot aanvulling of vervanging van de niet of niet deugdelijk geleverde zaken.
 7. Indien vervoer in opdracht van Buntoo door derden geschiedt, dient opdrachtgever tijdig te reclameren conform de toepasselijke vervoerscondities, op straffe van verval van aanspraken op Buntoo.
 8. Door Buntoo verstrekte opgaven en informatie met betrekking tot de zaken zijn vrijblijvend en bevrijden opdrachtgever niet van zijn verplichtingen tot onderzoek van de zaken.
 9. Het indienen van reclames ontheft opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling overeenkomstig de factuur.
 10. In geval van niet tijdige reclame wordt opdrachtgever geacht de geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
 11. Bij gebruik en verbruik van geleverde zaken vervalt de aansprakelijkheid van Buntoo en is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties. Opdrachtgever vrijwaart Buntoo ter zaken voor aanspraken van derden.
 12. Retourzendingen worden door Buntoo slechts geaccepteerd, nadat Buntoo hiertoe schriftelijke goedkeuring heeft verleend. Opdrachtgever is gehouden nadere instructies van Buntoo voor de retourzendingen in acht te nemen.

ARTIKEL 10

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zolang opdrachtgever niet volledig aan zijn/haar verplichtingen voortvloeiende uit de met Buntoo gesloten overeenkomst heeft voldaan, blijven alle door Buntoo geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. eigendom van Buntoo, terwijl de zaken voor diens rekening en risico door opdrachtgever zullen worden gehouden. De opdrachtgever draagt vanaf de levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaken mochten ontstaan alsmede alle zaken die op de zaken mochten vallen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden, te verpanden noch op enige wijze te bezwaren totdat de opdrachtgever aan zijn/haar verplichtingen voortvloeiende uit de met Buntoo gesloten overeenkomst heeft voldaan, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, in welk geval opdrachtgever zijn vordering op derden nu voor alsdan aan Buntoo cedeert tot zekerheid van diens vordering op opdrachtgever en op eerste verzoek aan Buntoo medewerking aan de actie van cessie zal verlenen.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken ofwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Buntoo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Bij vermenging of verwerking van de zaken met zaken van de opdrachtgever of derden, behoudt dan wel verkrijgt Buntoo de eigendom voor haar deel in het geheel van bestaande en ontstane zaken.
 6. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft Buntoo zonder dat een ingebrekestelling is vereist het recht overgave van haar eigendom op te eisen. Aan Buntoo en werknemers komt het recht toe zich het feitelijk bezit van de geleverde zaken te verschaffen, voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door opdrachtgever en opdrachtgever verplicht Buntoo en werknemers in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een-en-ander onverminderd Buntoo zijn recht om van opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.
 7. Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van opdrachtgever hebben wij het lid 9.6 omschreven recht. 
 8. Op verzoek van Buntoo verschaft opdrachtgever onmiddellijk alle informatie met betrekking tot de geheel of gedeeltelijk aan Buntoo in eigendom toebehorende zaken.


ARTIKEL 11

BRUIKLEEN

 1. De door Buntoo in bruikleen aan de opdrachtgever verstrekte emballage, machines en accessoires, productpresentaties, blijven te allen tijde eigendom van Buntoo, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De opdrachtgever mag derhalve niet over deze zaken beschikken, deze vervreemden of voor andere doeleinden dan waarvoor bestemd, gebruiken.
 3. Indien Buntoo de opdrachtgever zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen de overeengekomen termijn, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.Indien de opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, zijn alle hieruit voorvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Indien opdrachtgever, ongeacht aangegeven reden, na toegezonden aanmaning, alsnog in gebreke blijft bij de onder lid 3 genoemde verplichting, heeft Buntoo recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.


ARTIKEL 12

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Buntoo is niet aansprakelijk voor schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een overeenkomst of samenhangend met een overeenkomst, dan wel aanspraken anderszins voortvloeiend uit de wet, behoudens en voor zover opdrachtgever kan aantonen dat sprake is van opzet van de directie van Buntoo.
 2. Indien de door Buntoo geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Buntoo jegens de opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “GARANTIES” is geregeld.
 3. Indien en voor zover Buntoo ter zake van aansprakelijkheid is verzekerd, is zij slechts verplicht de directe schade van opdrachtgever te vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Buntoo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Buntoo toegerekend kan worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Buntoo is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade en/of gevolgschade, gederfde winst of goodwill, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Aansprakelijkheid van Buntoo voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de (deel) factuurwaarde van de levering.
 3. Buntoo is nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect veroorzaakt wordt door voorschriften, instructies, voor geschreven werkwijzen, voorgeschreven of beschikbaar gestelde materialen of zaken afkomstig van opdrachtgever.
 4. Buntoo is niet aansprakelijk voor gevolgschade, door gebruikmaking van een monster of model.
 5. Buntoo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (vorst)schade en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens en/of door het werken met geleverde zaken, alsmede arbeids-gerelateerde fysieke klachten.
 6. Buntoo is niet aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever niet binnen 3 dagen na kennis te hebben genomen van de schadeoorzaak Buntoo schriftelijk voor de schade aansprakelijk heeft gesteld.
 7. Indien opdrachtgever handelingen of bewerkingen, vermenging daaronder begrepen, met door Buntoo geleverde zaken verricht of door derden laten verrichten, zonder hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk gemachtigd te zijn door Buntoo is Buntoo nimmer aansprakelijk voor schade.
 8. Buntoo is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of boete(s) die optreden ten gevolge van het (doen) exporteren van de zaken door opdrachtgever of derden, in het bijzonder niet indien de zaken niet voldoen aan de wettelijke en andere norm en van het land waarnaar wordt geëxporteerd.
 9. Buntoo is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden: 
 • indien opdrachtgever zaken of materialen anders voorstelt of er andere eigenschappen en kwaliteiten aan toeschrijft dan deze tijdens of na bewerking door Buntoo blijken te hebben;
 • indien opdrachtgever  door Buntoo geleverde en/of bewerkte zaken anders voorstelt, en/of andere eigenschappen en/of kwaliteiten aan toeschrijft dan met Buntoo werd overeengekomen;
 • indien opdrachtgever de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen en de waarschuwingen die van overheidswege en/of door Buntoo bij de goederen worden gegeven, niet nakomt en/of deze niet aan derden bekend maakt en tot nakoming verplicht.

ARTIKEL 13

VRIJWARING

 1. Opdrachtgever is gehouden Buntoo te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin Buntoo mocht vervallen doordat derden een vordering op Buntoo instellen ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens opdrachtgever in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

ARTIKEL 14

DERDENBEDING

 1. Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Buntoo en betreffende de vrijwaring van Buntoo voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van Buntoo als derden voor wier handelen dan wel nalaten Buntoo aansprakelijk kan zijn.

ARTIKEL 15

RISICO-OVERGANG

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

ARTIKEL 16

BEËINDIGING

 1. Indien opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens Buntoo in gebreke blijft, is Buntoo zonder dat ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring zal zijn vereist bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Buntoo op volledige vergoeding van kosten, schade, interesten, gederfde winst en alle verdere rechten op grond van de wet.
 2. De bevoegdheid tot ontbinding op grond van dit artikel komt Buntoo ook toe indien Buntoo oordeelt dat opdrachtgever verminderd kredietwaardig is, dan wel dat opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van opdrachtgever, beslag op zaken van opdrachtgever wordt gelegd of bij staking of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever.
 3. De geleden en nog te lijden schade zoals bedoeld in bovengenoemde bepalingen bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs, zonder dat Buntoo gehouden is aan te tonen dat deze schade is of zal worden geleden. De vergoeding zal worden aangemerkt als een voorschot op de volledige schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding op grond van dit artikel is een door Buntoo aan opdrachtgever verstrekt krediet direct opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

ARTIKEL 17

OVERMACHT

 1. In geval van een tekortkoming door een van beide partijen in de nakoming van de overeenkomst welke tekortkoming aan de tekortkomende partij redelijkerwijs niet kan worden toegerekend zal de uitvoering van de overeenkomst of van het betreffende deel worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Indien een dergelijke opschorting 2 maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze tenminste 2 maanden zal duren, kan elk van beide partijen deze overeenkomst bij schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder dat partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever aan Buntoo van de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Buntoo wordt in ieder geval mede begrepen:
 3. kernongevallen
 4. oorlog ; burgeroorlog; revolutie
 5. vijandelijkheden of andere oorlogsdaden
 6. binnenlandse onlusten; oproer
 7. elke vorm van gewapend conflict of dreiging hiervan
 8. plundering; kraakacties
 9. staking en/of bedrijfsbezettingen; arbeidsconflicten die de levering bemoeilijken
 10. natuurrampen; ernstig belemmerende weers- en natuuromstandigheden
 11. wetgevende of administratieve maatregelen welke de levering belemmeren
 12. storingen in de elektriciteits-, communicatie-, en watervoorzieningen
 13. verkeersstoornissen
 14. verlies of beschadiging van zaken bij transport
 15. storingen of gebreken in door Buntoo gebruikte vervoermiddelen, apparatuur en/of  communicatiemiddelen
 16. brand, diefstal, defecten aan machines en andere storingen in het bedrijf van Buntoo
 17. niet of niet tijdige levering aan Buntoo door enige leverancier in België of andere landen
 18. stagnatie in aanvoer van zaken, grondstoffen en/of energie 
 19. in- en uitvoerverboden; maatregelen van Belgische en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was
 20. epidemieën
 21. overige zaken, buiten wil of toedoen van Buntoo ontstaan

ARTIKEL 18

VERZEKERINGEN

 1. Opdrachtgever verplicht zich de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten en aan te houden. Deze verzekering dient mede het belang van Buntoo te omvatten, dat ingevolge de levering eigendom van de opdrachtgever is geworden of zal worden. Opdrachtgever verplicht zich dit belang bij een calamiteit aan Buntoo te vergoeden en zal op eerste verzoek van Buntoo haar afspraken op uitkering door verzekeraar aan Buntoo cederen.
 2. De afsluiting van de verzekeringen geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.
 3. Buntoo is nimmer aansprakelijk voor schade die gebruikelijk door verzekering is gedekt.
 4. Opdrachtgever verplicht zich alle aanspraken ter zake van uitkeringen vanwege de door hem op grond van deze algemene voorwaarden af te sluiten verzekering die het belang van Buntoo betreffen op eerste verzoek van Buntoo te cederen.

ARTIKEL 19

VRIJWARINGEN

 1. De opdrachtgever vrijwaart Buntoo aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Buntoo informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 20

INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Buntoo zich de rechten en bevoegdheden voor die Buntoo toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van d overeenkomst eventueel door Buntoo tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden,  blijven eigendom van Buntoo, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door Buntoo eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Buntoo worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Buntoo behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 21

GEHEIMHOUDING

 1. Buntoo en haar opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in  het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Buntoo gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Buntoo zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Buntoo niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot  ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaa

ARTIKEL 22

NIET-OVERNAME PERSONEEL

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 1 jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgevonden met Buntoo, medewerkers van Buntoo of van ondernemingen waarop Buntoo ter uitvoering van de overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect voor zich laten werken.

ARTIKEL 23

TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle overeenkomsten van Buntoo is Belgisch recht van toepassing.
 2. Het verdrag inzake de internationale verkoop van roerende goederen van 11 april 1980 te Wenen is niet van toepassing op alle met Buntoo gesloten overeenkomsten.

ARTIKEL 24

GESCHILLEN

 1. Alle geschillen tussen partijen welke mochten voortvloeien uit de door Buntoo en opdrachtgever gesloten overeenkomst, waaronder geschillen betreffende de uitlegging van deze Leverings- en betalingsvoorwaarden en het innen van openstaande vorderingen, zullen voor zover bij overeenkomst niet anders is overeengekomen, in eerste instantie door de bevoegde Rechter in het arrondissement Kortrijk (Rechtbank van Koophandel te Kortrijk en het Vredegerecht van Izegem).
 2. Buntoo en zijn/haar opdrachtgever zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 25

WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

 1. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.buntoo.eu.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 4. Ingeval van strijdigheid van bepalingen in deze Algemene Voorwaarden met bepalingen uit individuele overeenkomsten tussen Buntoo en een opdrachtgever, zullen de bepalingen uit de individuele overeenkomsten voorrang hebben.